Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojo

pareigybės aprašymas

 

 

I. PASKIRTIS

1. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojas pavaduoja Valstybinės kalbos inspekcijos viršininką jam nesant, rengia ataskaitas, planus ir veiklos programas, konsultuoja valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų įstaigų kalbos tvarkytojus, padeda rengti ir įgyvendinti Inspekcijos politiką personalo klausimais, atlieka personalo tvarkymo funkcijas, įgyvendina teisės aktų, susijusių su valstybės tarnyba, reikalavimus.

II. VEIKLOS SRITIS

2. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojo pareigybė reikalinga kontroliuoti, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, nustatančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

5. Turėti aukštąjį universitetinį lituanisto išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo valstybės tarnyboje stažą.

 6. Sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

7. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Pavaduoti Valstybinės kalbos inspekcijos viršininką jam nesant.

9. Rengti Inspekcijos ataskaitas, planus ir veiklos programas.

10. Konsultuoti valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų įstaigų kalbos tvarkytojus.

11. Pagal savo kompetenciją priimti sprendimus, numatytus Inspekcijos nuostatuose.

12. Kontroliuoti, kaip laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

13. Perspėti juridinius ir fizinius asmenis dėl Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo ir reikalauti juos ištaisyti.

14. Teikti nurodymus pažeidėjams dėl Valstybinės kalbos įstatymo nesilaikymo.

15. Laikantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų konsultuoti ūkio subjektus ir teikti jiems metodinę pagalbą, pagal savo kompetenciją konsultuoti juridinius ir fizinius asmenis Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų taikymo klausimais.

16. Teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo darbą ir apie Valstybinės kalbos inspekcijos veiklą.

17. Surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracines bylas ir skirti administracines nuobaudas.

18. Nagrinėti piliečių skundus dėl Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nevykdymo.

19. Dalyvauti rengiant teisės aktų, nustatančių Inspekcijos darbuotojų darbą bei jo organizavimą, projektus.

20. Įgyvendinti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas personalo klausimais.

21. Tvarkyti darbuotojų duomenų bazę bei teikti duomenis valstybės tarnautojų registrui ir kitoms valstybės institucijoms.

22. Rengti ataskaitas, informaciją bei kitus dokumentus personalo klausimais ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti jas įstaigos vadovui ir kitoms institucijoms.

23. Rengti darbo sutartis, įsakymus dėl darbuotojų priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš darbo, darbo apmokėjimo ir kt. klausimais.

24. Teikti įstaigos vadovui pasiūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi, rengti su tuo susijusius dokumentus bei palaikyti ryšius su kvalifikacijos kėlimo įstaigomis.

25. Dalyvauti rengiant pareigybių sąrašų sudarymą bei teikti pasiūlymus dėl jų pakeitimų ar papildymų.

26. Rengti atostogų grafiką ir Inspekcijos viršininko įsakymus dėl kasmetinių bei kitokių atostogų suteikimo.

27. Pildyti darbuotojų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus, tvarkyti tarnybinių pažymėjimų apskaitą, nedarbingumo pažymėjimus, leidimų išdavimą, formuoti ir kaupti darbuotojų asmens bylas ir kitus reikiamus dokumentus.

28. Rengti pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti bei kitoms funkcijoms, numatytoms valstybės tarnybą nustatančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

29. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Inspekcijos viršininkui.