Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybinės kalbos inspekcijos vyriausiojo inspektoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymas

 

 

I. PASKIRTIS

Kontroliuoti, kaip valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimų laikosi fiziniai ir juridiniai asmenys.

II. VEIKLOS SRITIS

Tikrina, kaip radijo ir televizijos stotyse laikomasi valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimų.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Inspektorius (vyriausiasis specialistas) privalo:

1. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, nustatančius valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą.

2. Turėti aukštąjį lituanistinį išsilavinimą.

3. Sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

4. Būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebantis bendrauti.

5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Kontroliuoti, kaip laikomasi kalbos taisyklingumo reikalavimų radijuje ir televizijoje, interneto tinklalapiuose.

2. Perspėti juridinius ir fizinius asmenis dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo bei kalbos normų pažeidimų.

3. Duoti privalomuosius nurodymus juridiniams ir fiziniams asmenims šalinti Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų pažeidimus.

4. Surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracines bylas ir skirti administracines nuobaudas.

5. Su kitais inspektoriais dalyvauti Valstybinės kalbos inspekcijos rengiamuose patikrinimuose.

6. Nagrinėti piliečių skundus dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų pagal savo kompetenciją.

7. Pagal savo kompetenciją konsultuoti juridinius ir fizinius asmenis Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų taikymo klausimais.

8. Tvarkyti ir sisteminti žiniasklaidoje pateikiamą su valstybinės kalbos priežiūra ir kontrole susijusią informaciją.

9. Kaupti ir apibendrinti informaciją piliečius dominančiais klausimais ir apie tai informuoti visuomenę. 

10. Kuruoti savivaldybių administracijų kalbos tvarkytojų veiklą interneto svetainių,  radijo ir televizijos kalbos kontrolės srityse.

11. Teikti savivaldybių administracijų kalbos tvarkytojams pasiūlymus, metodinę pagalbą ir informaciją interneto svetainių,  radijo ir televizijos kalbos  kontrolės srityse.

12. Kaupti duomenis apie Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų pažeidimus bei pažeidėjus.

13. Teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo nuveiktą darbą ir apie Valstybinės kalbos inspekcijos veiklą.

14. Teikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai siūlymus dėl bendrinės kalbos normų kodifikacijos.

15. Rengti pasitarimus, seminarus dėl kalbos taisyklingumo ir Inspekcijos darbo klausimais

16. Reguliariai atsiskaityti Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkui už darbą (rengti ir pateikti Kalbos inspekcijos viršininkui mėnesines ir metines darbo ataskaitas).

17. Vykdyti kitus Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavedimus bei nurodymus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

18. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Inspekcijos viršininkui.