Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybinės kalbos inspekcijos inspektoriaus (vyresniojo specialisto)

pareigybės aprašymas

 

I. TIKSLAS

Kontroliuoti, kaip valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimų laikosi fiziniai ir juridiniai asmenys.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Inspektorius (vyresnysis specialistas) privalo:

1. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, nustatančius valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą.

2. Turėti aukštąjį lituanistinį išsilavinimą.

3. Sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

4. Būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebantis bendrauti.

5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Kontroliuoti, kaip laikomasi kalbos taisyklingumo reikalavimų neperiodiniuose leidiniuose.

2. Kontroliuoti, kaip laikomasi kalbos taisyklingumo reikalavimų kultūros įstaigose (teatruose).

3. Kontroliuoti, kaip laikomasi kalbos taisyklingumo reikalavimų radijuje ir televizijoje, interneto tinklalapiuose.

4. Perspėti juridinius ir fizinius asmenis dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo bei kalbos normų pažeidimų.

5. Duoti privalomuosius nurodymus juridiniams ir fiziniams asmenims šalinti Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų pažeidimus.

6. Surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracines bylas ir skirti administracines nuobaudas.

7. Su kitais inspektoriais dalyvauti Valstybinės kalbos inspekcijos rengiamuose patikrinimuose.

8. Nagrinėti piliečių skundus dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų pagal savo kompetenciją.

9. Pagal savo kompetenciją konsultuoti juridinius ir fizinius asmenis Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų taikymo klausimais.

10. Kuruoti savivaldybių administracijų kalbos tvarkytojų veiklą leidinių kalbos kontrolės srityje.

11. Teikti savivaldybių administracijų kalbos tvarkytojams pasiūlymus, metodinę pagalbą ir informaciją leidinių kalbos kontrolės srityje.

12. Kaupti duomenis apie Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų pažeidimus bei pažeidėjus.

13. Teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo nuveiktą darbą ir apie Valstybinės kalbos inspekcijos veiklą.

14. Teikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai siūlymus dėl bendrinės kalbos normų kodifikacijos.

15. Rengti pasitarimus, seminarus dėl kalbos taisyklingumo ir Inspekcijos darbo klausimais.

16. Reguliariai atsiskaityti Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkui už darbą (rengti ir pateikti Kalbos inspekcijos viršininkui mėnesines ir metines darbo ataskaitas).

17. Vykdyti kitus Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavedimus bei nurodymus.