Pareigų aprašymas Spausdinti

Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus vedėjo
pareigybės aprašymas

 

I. Paskirtis

1. Planuoti, organizuoti ir koordinuoti įstaigos ekonominę-finansinę veiklą, vykdyti tikslią ir teisingą apskaitą, kontroliuoti įstaigos lėšų panaudojimą, finansinių ataskaitų rengimą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę.

II. Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą biudžeto apskaitos tvarkymo srityje; turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį finansų ir buhalterinės apskaitos srityje; turėti asignavimų valdytojo organizaciniu lygiu darbo patirtį kultūros įstaigose.

3. Būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, buhalterinę apskaitą, finansinę atsakomybę, biudžeto tvarkymą, viešuosius pirkimus, nacionalinius apskaitos standartus; savarankiškai organizuoti savo veiklą, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, Civiliniu, Darbo, Administracinių nusižengimų kodeksais, Inspekcijos nuostatais, Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Išmanyti, planavimo, programų ir biudžeto sudarymo sistemą, buhalterinę apskaitą, materialinių vertybių apskaitos, nurašymo, perleidimo, nuomos, pardavimo, laidavimo jomis tvarką, darbo apmokėjimo formas ir sistemas, mokesčių administravimo tvarką, biudžetinės įstaigos struktūrą ir jos veiklos specifiką.

5. Gerai mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema VBAMS, programa Biudžetas, MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; MS Power Point.

6.  Taisyklingai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

7.  Mokėti  sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti analitines išvadas.

III. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje.

9. Vadovauja Bendrųjų reikalų ir finansų skyriui, vykdo vyriausiojo buhalterio funkcijas.

10. Planuoja ir organizuoja įstaigos ekonominę-finansinę veiklą.

11. Dalyvauja rengiant įstaigos strateginius planus.

12. Užtikrina, kad įstaigos finansinė atskaitomybė būtų pateikta laiku, ir garantuoja jos teisingumą.

13. Teikia siūlymus dėl suteiktų paslaugų įkainių skaičiavimo ir užtikrina nebiudžetinių išlaidų apskaitą.

14. Kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai  ir finansiniai ištekliai.

15. Organizuoja ir tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.

16. Teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda reikiamus mokesčius į biudžetą.

17. Organizuoja tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą, įformina jų bylas ir perduoda į archyvą.

18. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.

19. Teikia įstaigos vadovui pasiūlymus buhalterinės apskaitos politikos klausimais.

20. Vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

21. Rengia biudžetinės įstaigos atskaitomybę ir teikia ją teisės aktuose nurodytiems subjektams.

22. Kontroliuoja, kad būtų laikomasi nustatytų prekių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių.

23. Kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbui apmokėti skirtos lėšos, mokami tarnybiniai atlyginimai, griežtai laikomasi etatinės ir finansinės drausmės.

24. Kontroliuoja, kad būtų laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių.

25. Kontroliuoja, kad laiku būtų išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės.

26. Paskirsto pavaldžių darbuotojų darbą, nustato jų atsakomybę ir atsiskaitymo terminus.

27. Dalyvauja rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams.

IV. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas

28. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Inspekcijos viršininkui.