Pareigų aprašymas Spausdinti

 

                                                                                                                                                      

VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS BENDRŲJŲ REIKALŲ IR FINANSŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

I. PASKIRTIS

Valstybinės kalbos inspekcijos (toliau – Inspekcija) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Inspekcijos kompetencijai priskirtą darbą, užtikrinant įstaigos sutarčių, priimamų sprendimų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų teisėtumą, viršininkui pavedus atstovauti ir ginti Inspekcijos interesus teismuose, vykdyti kitas teisines funkcijas, tvarkyti Inspekcijos ūkio reikalus, prižiūrėti ir rūpintis įstaigos tarnybiniu transportu, atsakyti už Inspekcijos materialines vertybes ir jas saugoti.

II. VEIKLOS SRITIS

Vykdo teisines funkcijas valstybinės kalbos priežiūros srityje bei dalyvauja valdant įstaigos  materialinius išteklius.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Inspekcijos vyresnysis specialistas privalo:

1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Inspekcijos veiklą, išmanyti įstaigos veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos, valdymo bei perdavimo į archyvą tvarką.

2. Būti susipažinęs su teisės aktais, nustatančiais įstaigų ūkinę veiklą.

3. Gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, vadovaujadamasis Valstybės tarnybos įstatymu, Civiliniu, Darbo, Administracinių nusižengimų kodeksais, Valstybinės kalbos inspekcijos nuostatais, išmanyti materialinių vertybių apskaitos, perleidimo, nurašymo, nuomos, pardavimo tvarką, valdyti, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

4. Būti susipažinęs su Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

5. Būti atsakingas, pareigingas, iniciatyvus, sugebėti dirbti savarankiškai.

6. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą: socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis.

7. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti su kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS World“, „MS Outlook“, „MS Excel“,  „Internet Explorer“, „PowerPoint“, naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. Rengia įstaigos veiklai reikalingas sutartis, kitus teisinius dokumentus, dalyvauja derybose su užsakovais.

2. Viršininkui pavedus atstovauja ir gina Inspekcijos interesus teismuose, siekdamas užtikrinti įstaigos įgyvendinamų uždavinių tęstinumą, teisinį pagrįstumą.

3. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus, tiesiogiai dalyvauja visose viešųjų pirkimų procedūrose, teikia Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitas.

4. Vykdo sutarčių, sudarytų taikant įprastą komercinę praktiką, administravimą (mokėjimų ir apskaitos koordinavimą), laikosi reikalavimų, kad supaprastintų pirkimų, taikant įprastą komercinę praktiką, prekių ir paslaugų pirkimo vertė pagal atskirą pirkimo kodą per kalendorinius metus neviršytų sumų, nurodytų įstaigos Supaprastintų pirkimų, vykdant įprastą komercinę praktiką, taisyklėse.

5. Veda prekių, paslaugų sutarčių, Supaprastintų pirkimų registraciją ir apskaitą.

6. Konsultuoja Inspekcijos darbuotojus teisės klausimais, kad būtų užtikrintas darbuotojų priimamų sprendimų teisėtumas.

7. Teisiškai sprendžia visus įstaigos ūkinės veiklos teisinius, administracinius, socialinius ir kitus klausimus.

8. Planuoja, tvarko Inspekcijos ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą, prižiūri, kad jis būtų tinkamai  naudojamas, esant reikalui rūpinasi jo remontu ir priežiūra.

9. Užtikrina įstaigos autotransporto priežiūrą ir eksploataciją, atsako už techninės priežiūros atlikimą laiku.

10. Perka Inspekcijos veiklai reikalingas materialines vertybes, organizuoja jų paskirstymą įstaigoje, rengia dokumentus, susijusius su materialinių vertybių priėmimu, perdavimu, nurašymu, jas inventorizuoja.

11. Rūpinasi eksploatuojamų patalpų ūkine ir technine priežiūra.

12. Vykdo kitus viršininko, pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimus, taip pat pagal savo kompetenciją priima sprendimus, numatytus Inspekcijos nuostatuose.

13. Veda administracinių nusižengimų protokolų ir nutarimų blankų apskaitą.

14. Administruoja Valstybinės kalbos inspekcijos interneto svetainę, atnaujina joje skelbiamą informaciją ir prižiūri, kad ji atititiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus vedėjui.

 

_____________________