Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 1. PASKIRTIS

 

 1. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas organizuoja ir administruoja Valstybines kalbos inspekcijos veiklą ir atsako už Valstybinės kalbos inspekcijos nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą bei Valstybines kalbos inspekcijos viršininko pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą.

 

 1. VEIKLOS SRITIS

 

 1. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pareigybė reikalinga kontroliuoti, kaip valstybės ir saviva1dybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Lietuvos Respublikos valstybines kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus.

 

 1. REIKALAVIMAI  VALSTYBES TARNAUTOJUI,  EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

 1. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą.
 2. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos  Respublikos  įstatymais, Vyriausybės  nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą.
 3. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą lituanistinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
 4. Turėti ne mažesnį kaip 5 metų darbo valstybės tarnyboje stažą ir 3 metų vadovavimo patirtį.
 5. Gebėti spręsti Inspekcijos kompetencijai priskirtus klausimus.
 6. Mokėti analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, rengti išvadas bei pasiūlymus.
 7. Turėti gerus bendravimo su valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų įstaigų vadovais bet tarnautojais įgūdžius.
 8. Sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
 9. Mokėti bent vieną  užsienio kalbą  B1 lygiu.
 10. Būti atsakingam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

 

IV. PAGRINDINĖS  VALSTYBINĖS  KALBOS  INSPEKCIJOS  VIRŠININKO  FUNKCIJOS

 

 1.   Organizuoja Valstybinės kalbos inspekcijos darbą ir už jį atsako.
 2. Atsako už tai, kad butų tinkamai naudojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų šaltinių gautos lėšos.
 3. Priima ir pasirašo įsakymus ir tikrina, kaip jie vykdomi.
 4. Tvirtina Valstybinės kalbos inspekcijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ministerijai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybes biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus.
 5. Tvirtina Valstybinės kalbos inspekcijos skyrių ir padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus.
 6. Įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Valstybinės kalbos inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybes pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas.
 7. Atstovauja Valstybinei kalbos inspekcijai.
 8. Atlieka kitus įstatymų jam suteiktus įgaliojimus.
 9. Vykdo kitus su Valstybinės kalbos inspekcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės kalbos inspekcijos strateginiai tikslai.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 1. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.

 

____________________________