Kokį įmonės pavadinimą galima registruoti?

Data

2019 08 09

Įvertinimas
8
pexels-photo-293333.jpeg

 

         Paaiškiname, kad steigiamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimų sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-2 (91) patvirtintos Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės.

         Civiliniame kodekse nurodyta, kad juridinio asmens pavadinimas yra sudaromas iš žodžių ar žodžių junginių, vartojamų perkeltine reikšme arba turinčių tiesioginę reikšmę, laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos, daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio, arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio. Pavadinimas gali būti sudarytas iš raidžių, kurios negali būti suprantamos kaip žodžiai, ir skaitmenų arba jų derinių tik tada, jeigu toks pavadinimas yra nusistovėjęs visuomenėje. Juridinio asmens, susijusio su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija, pavadinimas gali būti sudaromas taip, kad jis būtų tapatus ar panašus į užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos pavadinimą, jei yra šių sutikimas naudoti pavadinimą.

         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr.1452 pakeistuose Juridinių asmenų nuostatuose  nurodyta, kad Registro tvarkytojas, gavęs reikiamus dokumentus, nustatyta tvarka kreipiasi į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją konsultacijos dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Valstybinei lietuvių kalbos komisijai per 6 darbo valandas pranešus Registro tvarkytojui, kad prašomas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, Registro tvarkytojas priima sprendimą laikinai juridinio asmens pavadinimo į Registrą neįtraukti, išskyrus atvejį, kai juridinis asmuo susijęs su užsienio juridiniu asmeniu ar kita organizacija.

          Minėtuose nuostatuose nurodyta, kad Registro tvarkytojas, gavęs šių Nuostatų 76 punkte nurodytus dokumentus ar prašymą įregistruoti juridinį asmenį, pakeistus steigimo dokumentus dėl juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo pasikeitimo, kai pavadinimas anksčiau nebuvo laikinai įtrauktas į Registrą, ir per 6 darbo valandas negavęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos informacijos, kad prašomas laikinai įtraukti į Registrą juridinio asmens pavadinimas neatitinka lietuvių bendrinės kalbos normų, nustato, ar pavadinimas nėra tapatus kitiems juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimams.       

           Informaciją, susijusią su įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimais, rasite čia.