Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. ĮV-579

 

 

 

VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

 

   1. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas yra valstybės tarnautojas, įstaigos vadovas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

   2. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti Valstybinės kalbos inspekcijos (toliau – Inspekcija) veiklą Inspekcijai nustatytose administravimo srityse, įgyvendinti Inspekcijai nustatytus veiklos tikslus. 

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

   3. Inspekcijos viršininkas vykdo bendrosios veiklos srities – Inspekcijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities – valstybinės kalbos politikos įgyvendinimo ir valstybinės kalbos valstybinio administravimo – funkcijas.

 

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

   4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

V SKYRIUS

PAGRINDINĖS  VALSTYBINĖS  KALBOS  INSPEKCIJOS  VIRŠININKO  FUNKCIJOS

 

   5. Inspekcijos viršininkas:

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   6. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus kultūros ministrui.