Informuojame, kad Europos Sąjungos valstybėse nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (toliau – Reglamentas). Su šio teisės akto tekstu galite susipažinti čia.

     Už šio Reglamento reikalavimų įgyvendinimą Valstybinėje kalbos inspekcijoje atsakingas Dainius Žemaitis, tel. (8 5) 261 01 80, el. p. [email protected]

Asmuo turi teisę:

 • gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam") asmens duomenis;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Valstybinei kalbos inspekcijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, elektroninių ryšių priemonėmis).
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Valstybinė kalbos inspekcija išnagrinėja prašymą ir pateikia atsakymą asmeniui per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisių neįgyvendinimo atvejai

Asmens teisės nėra absoliučios, todėl įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Valstybinės kalbos inspekcijos teisininką Dainių Žemaitį, tel. (8 5) 261 01 80, el. p.  [email protected]
 • Jeigu asmuo nesutinka su Valstybinės kalbos inspekcijos atsakymu arba nori apskųsti Valstybinės kalbos inspekcijos veiksmus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, jis gali tiesiogiai kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), žr. čia

Teisės aktai:

1.Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybinėje kalbos inspekcijoje taisyklės

2.Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje kalbos inspekcijoje  taisyklės

Atnaujinimo data: 2023-11-13