Kilus klausimams dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo, Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją ir Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, taikymo prašome skambinti Generalinės prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329. Taip pat išsamiau su pranešėjams aktualia informacija galite susipažinti čia.

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Valstybinėje kalbos inspekcijoje prašome skambinti Valstybinėje kalbos inspekcijojos viršininko pavaduotojui Donatui Smalinskui, atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, telefonu (8 5) 212 3138.

Atnaujinimo data: 2023-11-13